C C C C A+ A A- X

РАЙОНЕН СЪД – СИЛИСТРА ОБЯВЯВА КОНКУРС

Дата на публикуване 29 април 2021 Последна редакция 28 април 2021 Обяви и конкурси Отпечатай

РАЙОНЕН СЪД – СИЛИСТРА

 ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за заемане на 1 /една/ щатна бройка на длъжността „съдебен деловодител“ в Районен съд – Силистра.

Конкурсът ще се проведе чрез подбор на документи, проверка на практически познания и събеседване с допуснатите кандидати

 

         1. Кратко описание на длъжността: Съдебният деловодител образува първоинстанционните дела, прилага новопостъпилите документи, подрежда и номерира документите към делата; подготвя ги за доклад, изпълнява указанията на председателя на състава по делото, изготвя списъци на призованите лица за първото по делото заседание; изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата; изготвя преписи от определения и решения; прави справки по делата. Изпълнява и други дейности, вменени с ПАС и длъжностната характеристика.

         2. Общи изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл. 107а от КТ и чл. 340а, ал. 1 и 2 от ЗСВ:

 • Да са български граждани, граждани на друга държава - членка на
 • Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 • Да са навършили пълнолетие;
 • Да не е са поставени под запрещение;
 • Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ
 • характер;
 • Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
 • Да отговарят н а минималните изисквания за степен на завършено образование
 • и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.
 • Да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
 • съпруга; с лице с което е във фактическо съжителство; с роднина по права линия без ограничения; по съребрена линия до четвърта степен, включително или по сватовство до четвърта степен, включително;
 • Да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в
 • търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • Да не са народни представители;
 • Да не са общински съветници;
 • Да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

             3. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: висше, степен „бакалавър“
 • Трудов стаж: не се изисква

             4. Специфични изисквания за заемане на длъжността: Владеене: на машинопис и познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; по обши деловодни техники, компютърни умения, текстообработка с MS Word и обработка на данни е MS Excel; работа със стандартно офис-оборудване, софтуерни продукти и копирна техника; познания относно нормативната уредба на съдебната власт, касаеща работата на съдебната администрация /ПАС и Етичния кодекс на съдебния служител/; много добри комуникационни и организационни умения, и работа в екип.

             5. Минимален размер на основното трудово възнаграждение: 827.00 лв.

На служителите се заплаща ежемесечно допълнително възнаграждение за ранг, придобит трудов стаж и професионален опит.

             6. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник:

- Заявление за участие в конкурса /по образец/;

- Подробна професионална автобиография-европейски формат;

- Мотивационно писмо;

- Медицинско свидетелство за постъпване на работа — оригинал;

- Документ, че кандидатът не страда от психически заболявания, удостоверено

по съответния ред - оригинал;

- Свидетелство за съдимост – оригинал

- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен,

допълнителни квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (със заверка от кандидата);

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия етаж и

професионалния опит – в случай, че съществуват такива;

- Декларация за обстоятелствата по чл.340а. ал.1 ЗСВ /по образец/;

- Декларация за обстоятелствата по чл. 107а. ал. I КТ /по образец/;

- Декларация-съгласие за обработване на лични данни /по образец/;

 Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност. Кандидатите, които не са представили посочените в обявата документи, няма да бъдат допуснати до конкурс.

 Образецът на заявлението за участие в конкурса, както и декларациите, посочени в т. 6, могат да бъдат намерени и изтеглени от интернет- страницата на съда- https://silistra-rs.justice.bg/

          7. За предимство се счита:

- Представяне на копия от документи, удостоверяващи компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

- Представяне на копия от документи за придобити допълнителни квалификации;

- Препоръки от предходни работодатели;

- Копия от други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

- Наличие на опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с

тези за длъжността;

- Наличие на стаж в съдебната система.

         8. Начин на провеждане на конкурса: в три етапа

          а/ Първи етап: подбор по документи

Конкурсната комисия по допускане на кандидатите до конкурса, разглежда документите, подадени от кандидатите и оценява съответствието им за длъжността и отразеното в тях. До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания (документите са в пълен комплект и отразеното в тях съответства на предварително обявените изисквания за заемане на длъжността).

          б/ Втори етап: практически изпит

 • Проверка на уменията за работа с MS Word и MS Excel;
 • Проверка на познанията по стилистика, правопис, граматика и пунктуация
 • Проверка на познанията на нормативната уредба, регулираща дейността на органите на съдебната власт, относима към изискванията за длъжността – Правилника за администрацията в съдилищата и Етичния кодекс на съдебните служители.

          в/ Трети етап: събеседване.

         9. Място за подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в сградата на Районен съд - Силистра, ул. „Симеон Велики” № 31, ет. 1, ст. № 8 - стаята на съдебния администратор.

        10. Срок на подаване на документите: едномесечен срок от публикуване на обявата – до 31.05.2021 г., включително.

        11. Обявата се публикува във вестник „Силистра Прес“ и на интернет страницата на Районен съд - Силистра: https://silistra-rs.justice.bg - на 29.04.2021 година.

        12. Списъците и други съобщения, във връзка с конкурса, ще се обявяват на интернет страницата на съда - https://silistra-rs.justice.bg и ще се поставят на таблото за съобщения в съда.

 

СВЪРЗАНИ ФАЙЛОВЕ

Заявление за участие в конкурс

Декларация лични данни

Декларация 340а, ал. 1 ЗСВ

Декларация 107а КТ

Длъжностна характеристика Съдебен деловодител

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация