C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

ПРИЕМНИЯТ ДЕН на Председателя на Районен съд – Силистра да се провежда всяка сряда от 14.00 до 16.00 часа.

  • Приемът се осъществява посредством:
  • Предварително записване, на място, в сградата на Районен съд – Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 31, ет. II -ри, стая № 17
  • Устно заявяване на тел. № 086/816501
  • При записването, гражданите съобщават въпроса, който желаят да поставят пред Председателя на съда, както и телефонен номер за обратна връзка
  • В случай на неотложни служебни задължения, техническият секретар уведомява по телефона гражданите за невъзможността за провеждане на приемния ден
  • Не се допуска повторно записване на граждани по въпроси, на които вече са получили отговори.

ЛЮБА СТОИЛКОВА

Зам. председател

МИРОСЛАВ ХРИСТОВ

Председател

086/816501

Съдебен администратор

Съдебният администратор планира, организира и ръководи съдебните служители, отговаря за управлението на административната дейност в съда, въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността.
Извършва подбор и предлага за назначаване съдебните служители;организира обучението на съдебните служители; контролира спазването на трудовата дисциплина, оценява работата на служителите и предлага промяна в ранговете и възнаграждението им; изготвя предложение за стимулиране или налагане на дисциплинарни наказания на служителите; изготвя и предлага за одобрение от председателя на съда длъжностните характеристики на служителите; отговаря за изготвянето на проекта за бюджет на съда; контролира събирането на таксите и реализирането на вземанията на съда; организира снабдяването и оборудването на съда; организира и контролира дейността на съдебната администрация; организира въвеждането и поддържането на информационни системи в съда; организира събирането и обобщаването на статистическа информация; управлява помещенията на съда, като организира разпределението на съдебните зали и служебните помещения; планира и организира всички дейности по поддържането на съдебните сгради; съгласува с началника на съответното звено охраната на съда; организира връзките с други органи и институции и предоставянето на информация на медиите и обществеността; подготвя технически общите събрания на съдиите; извършва проучвания и формира препоръки за административни, организационни и процедурни промени; извършва и други дейности, възложени му от председателя.

Съдебен администратор

086/816530

Специализирана администрация

Работно време

  • Работното време на съдебната администрация е от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч. с половин час обедна почивка. Службите на съдебната администрация, които работят с физически и юридически лица, имат работно време от 9 до 17 ч. без прекъсване.

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на съдебната дейност и е организирана в следните служби:

1. Регистратура; 
2. Съдебни секретари;
3. Деловодство;
4. Архива; 
5. Служба по връчване на призовки и съдебни книжа.

В районните съдилища има и бюра за съдимост. Организацията и работата на бюрата за съдимост се уреждат с Наредба № 1 от 2000 г. за организацията и работата на бюрата за съдимост.

Бюро Съдимост събира и съхранява данни за лицата, осъдени от българските съдилища, и за лицата, на които българските съдилища са наложили мярка по чл. 78а от Наказателния кодекс, както и за българските граждани, осъдени от чуждестранни съдилища, чиито присъди са приети за изпълнение по реда на чл. 442 - 449 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) . Въз основа на събраните данни бюрото за съдимост дава сведения за осъжданите и неосъжданите лица, родени в района на съда.

Служба "Регистратура" приема и регистрира входящата кореспонденция; експедира изходящата кореспонденция; осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция; води разносна книга; разпределя и направлява постъпилата поща; изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени от председателя на съда и съдебния администратор.

Служба "Съдебни секретари" включва всички съдебни секретари в съда.

Съдебният секретар съставя протоколи за откритите съдебни заседания по образец; подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията; изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите, закритите и разпоредителните заседания; съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.; съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание по образец, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките и съобщенията; най-малко три дни преди заседанието проверява връщането на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията докладчик; поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла; най-късно в тридневен срок от съдебното заседание изготвя призовките по отложените дела; вписва в срочната книга резултата от проведените заседания; издава изпълнителни листове по влезли в сила определения за налагане на глоба и отбелязва това с бележка отстрани на определението, с което е наложена глобата; в срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела - в деловодството;

Служба "Деловодство" включва всички деловодители в съда. Тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове.

Служба "Секретно деловодство" включва само деловодителите, имащи право на достъп до работа със секретни материали.

Служба "Деловодство" включва съдебните деловодители.

Образува в дела разпределените по докладчици входящи документи; извършва вписвания в съответните деловодни книги; изготвя списък за призовките, изпраща призовките и съобщенията по делата, с изключение на тези по отложените дела; подрежда новопостъпили документи към висящите дела; следи за изтичане на процесуалните срокове, представя делата на съдиите докладчици и изпълнява техните указания; организира и поддържа подреждането на делата в деловодството; предоставя справки по делата; подготвя и изпраща до съответната инстанция делата, по които са постъпили жалби; предава в архива приключените дела; поддържа календар за насрочените дела; изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец; изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и определени със заповед на председателя на съда.

Служба "Архива" осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и др. документи определени в Правилника като приема от служба "Деловодство" свършените през предходната година дела и приключените деловодни книги; води архивната книга; отговаря за съхраняването на предадените дела и документи; извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи; изпраща по разпореждане на съда архивираните дела на други органи и следи за срочното им връщане; отговаря за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване на делата; извършва преглеждане и унищожаване на делата с изтекъл срок на съхранение; извършва и други дейности, възложени от съдебния администратор и от председателя на съда, свързани с предадените в службата дела и документи.

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на Наказателно-процесуалния кодекс и на Гражданския процесуален кодекс.

Бюро Съдимост

086/816528

Гражданско деловодство

086/816522

Наказателно деловодство

086/816523

Регистратура

086/816523

Съдебно изпълнителна служба

ГРЕТА ЯЛЪМОВА

Държавен съдебен изпълнител

086/816518

НАТАЛИЯ МИХНЕВА-ЦАКОВА

Държавен съдебен изпълнител

086/816518

Съдебно изпълнителна служба

086/816529; 086/816531

Служба по вписванията

КРАСИМИР ДЕЧЕВ

Съдия по вписванията

086/836520

НОРА ТРИФОНОВА

Съдия по вписванията

086/836520

Обща администрация

Работно време

  • Работното време на съдебната администрация е от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч. с половин час обедна почивка. Службите на съдебната администрация, които работят с физически и юридически лица, имат работно време от 9 до 17 ч. без прекъсване.

Общата администрация включва:

Служба "Финансова дейност и снабдяване" подпомага председателя на съда и съдебния администратор за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на паричните средства и стоково-материалните ценности; осъществява финансово-счетоводното обслужване на съда в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове; разработва проект за годишния бюджет на съда; изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на съда; извършва плащанията във връзка с разходите на съда и възнагражденията на съдиите, служителите и съдебните заседатели; събира и отчита държавните такси; води на отчет всички фондове, както и движимото и недвижимото имущество на съда; осъществява материално-техническото снабдяване на съда с инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане.

Служба "Информационно обслужване и технологии" подпомага председателя на съда и съдебния администратор за въвеждането и поддържането на информационните и периферните системи в съда; отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника; осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства; прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им; провежда обучение на съдиите и съдебните служители за работа с програмни продукти.

Служба "Статистика" подпомага председателя на съда и съдебния администратор в събирането и обобщаването на статистическата информация; контролира точното отразяване на статистическата информация в деловодните книги и регистри; изготвя всички статистически форми, изисквани от съдилищата.

Служба "Информация" предоставя информация за процедурите, извършвани в съда, и реда за тяхното осъществяване; реда за достъп до делата; местонахождението на различните служби; друга информация, свързана с дейността на съда.

Счетоводство

086/816521

Човешки ресурси

086/816520

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация