C C C C A+ A A- X

Обща администрация

Обща администрация

Работно време

  • Работното време на съдебната администрация е от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч. с половин час обедна почивка. Службите на съдебната администрация, които работят с физически и юридически лица, имат работно време от 9 до 17 ч. без прекъсване.

Общата администрация включва:

Служба "Финансова дейност и снабдяване" подпомага председателя на съда и съдебния администратор за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на паричните средства и стоково-материалните ценности; осъществява финансово-счетоводното обслужване на съда в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове; разработва проект за годишния бюджет на съда; изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на съда; извършва плащанията във връзка с разходите на съда и възнагражденията на съдиите, служителите и съдебните заседатели; събира и отчита държавните такси; води на отчет всички фондове, както и движимото и недвижимото имущество на съда; осъществява материално-техническото снабдяване на съда с инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане.

Служба "Информационно обслужване и технологии" подпомага председателя на съда и съдебния администратор за въвеждането и поддържането на информационните и периферните системи в съда; отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника; осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства; прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им; провежда обучение на съдиите и съдебните служители за работа с програмни продукти.

Служба "Статистика" подпомага председателя на съда и съдебния администратор в събирането и обобщаването на статистическата информация; контролира точното отразяване на статистическата информация в деловодните книги и регистри; изготвя всички статистически форми, изисквани от съдилищата.

Служба "Информация" предоставя информация за процедурите, извършвани в съда, и реда за тяхното осъществяване; реда за достъп до делата; местонахождението на различните служби; друга информация, свързана с дейността на съда.

Счетоводство

086/816521

Човешки ресурси

086/816520

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация