C C C C A+ A A- X

СЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикуване 16 април 2020 Последна редакция 21 април 2020 Новини Отпечатай

ЗАПОВЕД

№ 48 - а 16.04.2020 година

Във връзка с правомощията ми по чл.80, ал.1 от ЗСВ и актуалните мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 за съдилищата на територията на Република България, приети от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с Решение по Протокол № 9/15.03.2020 г., допълнени и актуализирани с Решения по: Протокол 10/16.03.2020 г.; Протокол от работно заседание на колегията от 26.03.2020 г.; Протокол № 11 от 31.03.2020 г., Протокол № 12/07.04.2020 година и Протокол № 13/14.04.2020 г., с който СК на ВСС актуализира приетите от нея административни решения досега за работа на съдилищата в условия на извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

   1. Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни, граждански и административни дела за периода на обявеното извънредно положение, с изключение на

тези, съгласно приложението към чл. 3, т. 1 от ЗИДВИП, обнародван в ДВ, бр. 34/09.04.2020 година.

Наказателни съдебни производства:

-Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл. 270 от НПК; -Делата по чл. 66 от НПК;

-Делата по чл. 67 от НПК

-Делата по чл. 68 от НПК

- Делата по чл. 69 от НПК;

-Делата по чл. 70 от НПК;

-Мерките по чл. 72 и чл. 73 от НПК;

-Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от НПК; -Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от НПК; -Делата по чл. 427 от НПК;

-Делата по Раздел II от Закона за здравето;

-Дела по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство; -Делата по чл. 225, ал. 6 от НК;

-Делата по чл. 326, ал. 2 от НК.

-Дела по чл. 355 от НК;

-Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 159аотНПК;

-Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165, всички по НПК;

-Делата по обжалване или протестиране на НП, издадени при или по повод извънредното

положение.

Граждански съдебни производства:

-Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

-Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

-Разрешения за теглене на суми от детски влогове; -Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск; -Делата за обезпечаване на доказателства;

-Искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 19, ал. 6, във връзка с ал. 5 от Закона за Търговския регистър, във връзка с чл. 536 от ГПК.

-Делата по чл. 62, ал.З от ЗКИ.

Административни съдебни производства:

-Делата по чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

     2. Всички дела, извън посочените приложението към чл. 3, т. 1 от ЗИДВИП , обнародван в ДВ, бр. 34/09.04.2020 г., да бъдат отсрочени и насрочени в най-кратък срок след приключване на извънредното положение.

     3. Да се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства

а/ Образуването и администрирането на дела, да се извършва при спазване на ограниченията по т. 9, т. 10, и т. 11 от заповедта, при съобразяване на съществуващия кадрови и технически ресурс в Районен съд - Силистра.

б/ Произнасянето в закрито заседание да се извършва по възможност дистанционно, а ако това е невъзможно, в графика на съдебния състав по дежурство.

в/ При спазване на ограниченията по т. 9, т. 10, и т. 11 от заповедта и при създадената в съда организация, изготвените и подписани съдебни актове да се предават за вписване в съответните книги и присъединяване към деловодна програма.

г/ Изготвените съдебни актове да се публикуват на интернет страниците на съда, като съобщения до страните не се изпращат за времето на извънредното положение.

д./ По висящите и новообразуваните дела, да се предприемат действия за пренасрочването и насрочването им, при спазването на ограниченията по т. 9, т. 10, и т. 11

от заповедта.

е/ Отсрочените от съдебното заседания производства, да се насрочат преди образуваните през периода на обявеното извънредно положение.

   4. Подаването на всякакъв вид документи да се извършва по пощата или по

електронен път.

   5.Справките по дела да се извършват САМО по телефоните, обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.

   6. Информацията, относно създадената организация в условията на обявеното извънредно положение, да се публикува на страницата на съда.

   7. Свидетелствата за съдимост да се издават при стриктно спазване на следния ред:

-В служба „Бюро съдимост" - 1-ви етаж на Съдебната палата, се подават заявления и документи за предварително заплатена ДТ от гражданите. Заплащането на ДТ за издаване на свидетелството за съдимост, не може да се извършва на ПОС-терминалното устройство, намиращо се в „Бюро съдимост".

-Ползването на маски и дезинфектанти от гражданите при влизането в сградата на съда, е задължително!

-Служба „Охрана на съдебната власт" да не допуска струпване на хора пред сградата на съда, като изчакващите стоят на разстояние, не по-малко от 2 метра помежду си. В сградата да се допуска само по един гражданин.

-Документите за издаване на свидетелство за съдимост, да се приемат и обработват

от дежурния служител, по предварително утвърдения график от административния ръководител на съда.

-Свидетелствата за съдимост да се получават на следващия ден от служба „Бюро съдимост", при спазване на същия ред.

   8. Да се ЗАБРАНИ достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела, съгласно приложението към чл. 3, т. 1 от ЗИДВИП / обнародван в ДВ, бр. 34/09.04.2020 г./

   9. Да се създаде организация за обезпечаване работата на съда, като се утвърдят графици за дежурства на съдиите, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебните служители за времето на извънредното положение.

   10. ЗАБРАНЯВАМ достъпа на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители в сградата на съда, с изключение на ангажираните по дежурства, съобразно графика за работа.

   11. УКАЗВАМ на съдиите, да работят дистанционно по обявените за решаване дела, съобразно създадената организация за това.

   12. След отпадане на извънредното положение, да се изготвят справки, относно извършената от съдиите работа - брой написани съдебни актове.

   13. За разглеждане на посочените дела, съгласно приложението към чл. 3, т. 1 от ЗИДВИП да се ползва само Съдебна зала № 2, като се обезпечи с необходимите предпазни средства срещу разпространението на инфекцията.

   14. Да не се връчват призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с

изключение на делата, съгласно приложението към чл. 3, т. 1 от ЗИДВИП, обнародван в ДВ, бр. 34/09.04.2020 година.

   15. Призоваването и връчването на съобщенията за делата, съгласно приложението към чл. 3, т. 1 от ЗИДВИП, обнародван в ДВ, бр. 34/09.04.2020 г., да се извършва по електронен път и по телефона.

Заповедта да се сведе до знанието на всички магистрати, ДСИ, съдии по вписванията, съдебни служители и 03 „Охрана" за сведение и изпълнение, както и да се публикува на интернет страницата на съда.

 

ЗАПОВЕДТА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация