C C C C A+ A A- X

З А П О В Е Д

Дата на публикуване 3 декември 2020 Последна редакция 3 декември 2020 Новини Отпечатай

З А П О В Е Д

№ 105 – А

Силистра, 03.12.2020 година

             На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, предвид усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVІD-19, Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците обн. ДВ бр. 98/17.11.2020 г., Решение на Министерски съвет от 25.11.2020 г. и с оглед спецификата и възможностите на трудовата дейност на съдиите и съдебните служители, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

  1. Указвам на съдиите, че следва да продължат да работят дистанционно по делата на техния състав, с изключение на случаите, при които характерът на извършваната дейност налага тяхното присъствие на работното им място. Съдиите следва да бъдат на разположение в рамките на работното време на съда, за да могат да се явят при възникнала необходимост. 
  2. Насрочените в открити съдебни заседания до края на месец декември 2020 г. дела могат да бъдат отлагани по преценка на съдията - докладчик поради епидемичната обстановка в страната, като вече призованите участници бъдат своевременно уведомени за отлагането преимуществено по телефон и имейл.
  3. Насрочените в открити съдебни заседания до края на месец декември 2020 г. дела могат да бъдат отлагани при необходимост от ползване на платен годишен отпуск, като вече призованите участници бъдат своевременно уведомени за отлагането преимуществено по телефон и имейл.
  4. С оглед създаване на организация за оповестяване на отлагането на съдебното заседание на сайта на съда незабавно да се уведомява председателя и/или заместник председателя на съда.
  5. Съдия, съдия по вписванията и ДСИ който е близък контактен по смисъла на акт на орган по чл.61 от Закона за здравето на потвърден случай на Ковид 19 може да продължи да работи от разстояние за определения в акта срок, като уведоми председателя и/или заместник председателя за настъпилото обстоятелство. В тези случаи по отношение на разпределението на делата и доклада на състава се прилагат съответно правилата при ползването на платен годишен отпуск. 
  6. Съдебен служител, който е близък контактен по смисъла на акт на орган по чл.61 от Закона за здравето на потвърден случай на Ковид -19 уведомява съдебния администратор или заместващия го служител за настъпилото обстоятелство и може да премине към работа от разстояние или надомна работа за определения в акта срок, ако съдебният администратор или заместващия го служител прецени, че работата позволява това. 
  7. С оглед ограничаване на притока на външни хора в сградата на РС-Силистра, всички справки да се извършват преимуществено по е-мейл или телефон, а при невъзможност на гише в деловодството на съда.

Заповедта да се сведе до знанието на всички магистрати, ДСИ, съдии по вписванията, съдебни служители и ОЗ „Охрана“ за сведение и изпълнение, както и да се публикува на интернет страницата на съда.

 

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ:

/МИРОСЛАВ ХРИСТОВ/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация